سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نگین جعفری فر – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی خوی
مهدی تاج بخش – استاد گروه زراعت و اصلاح دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
بابک عبداللهی مندولکانی – استادیار گروه و اصلاح نبات دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

چکیده:

یکی از روشهای جدید کاهش مصرف سموم علف کش، استفاده از خاصیت آللوپاتی برخی گونه های گیاهی می باشد. به منظور بررسی اثرات آللوپاتیک گیاهان درمنه، مریم گلی، بومادران، برگ گردو و خردل سفید بر برخی ویژگی های رشدی کلزای بهاره (رقم RGS)، آزمایشی در سال ۱۳۸۷ به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با ۵ تکرار در گلخانه مرکز تحقیقات کشاورزی ارومیه اجرا شد. بقایای گیاهان مذکور به میزان صفر(شاهد)، ۳۳٫۰، ۶۷٫۰، ۱ و ۳۳٫۱ درصد (وزنی- حجمی) به خاک گلدان های حاوی کلزای بهاره افزوده شدند. صفات مورد مطالعه شامل وزن خشک برگ، ساقه و ریشه، طول ساقه، تعداد کل برگ، تعداد برگ زرد و تعداد برگ سبز بودند. عکس العمل رویش و رشد گیاهچه کلزا به مقادیر مختلف بقایای گیاهی متفاوت بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثرات متقابل میزان متفاوت بقایای گیاهان مختلف، برای همه صفات مورد مطالعه بجز تعداد برگ زرد معنی دار بود. با افزایش بقایای گیاهی بومادران و مریم گلی، وزن خشک برگ و ریشه کلزا افزایش می یافت ولی وزن خشک ساقه با افزایش بقایای خردل سفید و مریم گلی افزایش نشان داد. تعداد برگ نیز با افزایش بقایای بومادران بطور معنی داری افزایش نشان داد. در ضمن با افزایش بقایای خردل سفید، طول ساقه کلزا نیز زیاد شد. همچنین افزایش مقدار بقایای مریم گلی، بومادران و خردل سفید رشد گیاهچه کلزا را بطور مثبت و معنی داری تحت تاثیر قرار داد و بقایای درمنه و برگ گردو اثر سوء بر رشد کلزا داشتند.