سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مهدی چنگیزی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اراک
شهاب خاقانی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی اراک و عضو باشگاه پژوهشگران جوان

چکیده:

به منظور انتخاب ژنوتیپهایی با عملکرد بالا شناسایی صفات مهم و موثر بر عملکرد بذر در گیاه بسیار مهم است. همبستگی بین صفات و تجزیه علیت برای شناسایی صفات موثر بر عملکرد و همچنین تعیین روابط بین آنها استفاده می شود. در این تحقیق ۱۵ ژنوتیپ باقالا درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در ۳ تکرار کشت گردید و ۱۱ صفت اندازه گیری و ثبت گردید.تجزیه علیت نشان داد که صفت تعداد بذر در بوته بیشترین تاثیر را روی عملکرد داشت و بعد از آن به ترتیب صفات تعداد غلاف در بوته، شاخص برداشت و وزن صد دانه بر عملکرد تاثیر مثبت و معنی داری داشته است.