سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
محمد کیایی – کارشناسی ارشد زیست شنای گرایش تکوین گیاهی، دانشگاه آزاد ا سلامی دامغان، دامغان، ایران
عباسعلی دهپوری جویباری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد، دانشگاه آزاد اسلامی قائمشهر
ساره رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی گرایش تکوین گیاهی، دانشگاه پیام نور واحد ساری
سیدمبینا موسوی – کارشناسی ارشد زیست شنای جانوری گرایش ت کوین، دانشگاه آزاد اسلامی قائمشهر

چکیده:
؛ Ferula assafoetida L از خانواده ی Umbelliferae می باشد. جنس Ferula دارای گونه های مختلفی می باشد. در این تحقیق به بررسی کمی و کیفی اسانس گونه . Ferula assafoetida L که در منطقه ایران رویش دارد پرداخته شده است. جمع آوری گیاه از استان ما زندران در سال ۱۳۸۸ صورت گرفت، ازگل و برگ به روش تقطیر با آب، اسانس گیری انجام شد سپس نمونه های اسانس ت وسط دستگاه ک روماتوگرافی گازی (GC) و کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی (GC/MS) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ترکیبات عمده در اسانس سرشاخه های گل دار عبارتند از: تری اتیل آرسین ۸/۷%، ۲-متیل -۵-(۱- متیل اتیل) فنل ۱۸/۲%، متوکسی -۶- پروفنیل بنزودیوکسل ۴/۴%، اکتا هیدروتترامتیل سیکلو پروپانفتالن ۶/۶%، بیسا بولول ۱۰/۴% و استات فنچیل ۴/۷% می باشد. مطالعه ی اثرات ضد میکروبی عصاره های اتانولی بر روی ۵ سوش باکتری که شامل باکتری های Proteus mirabilis / Klebsiella pneumonia / Staphylococus aureus / Enterobacter cloacae و Bacillus subtilis بود با روش Disk Diffusion و اندازه گیری قطر هاله عدم رشد بررسی شد. نتایج نشان داد که بیشترین تأثیر ضد باکتریایی عصاره در پروتنوس میرابپلیس مشاهده شد که در برابر آنتی بیوتیک سفالسین رقابت می کند. یافته های مطالعه در زمینه ی تأثیر متقابل گیاهان بر میکروارگانیسم های مضر ما را در دستیابی به جایگزین نمودن روش های مناسبتر و طبیعی تری در درمان بیماری ها یاری می دهد.