سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمحسن صدر – دانشجوی کارشناسی ارشد قدرت، گروه برق، دانشکدة مهندسی، دانشگاه فردوس
جواد ساده – استادیار ، گروه برق، دانشکدة مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران با ه

چکیده:

در ایــن مقالــه دیــدگاهی احتمــالی ١ جهــت بررســی تــاثیر جبرانســـازی خـــازن ســـری بـــر روی ولتـــاژ گـــذرای بازگشتی ) ) TRV 2 معرفی گردیده است . عمومـاً خـازن سـری به منظور افزایش ظرفیت انتقال توان خطوط مورد استفاده قرار می گیرد . در اغلب موارد وجود خـازن سـری سـبب افـزایش قابل توجه میزان TRV میگردد , لـذا بـه هنگـام جبرانسـازی سری خطوط انتقال ضروری اسـت تـا مطالعـات گـذرا بـرای طراحی کلیدها انجام پذیرد . تا کنون تحلیـل TRV عمومـاً بـا دیدگاه قطعی صورت گرفته است، اینگونه تحلیل ها بـه دلیـل در نظر گرفتن بدترین شرایط ممکن به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نخواهد بود . عوامـل غیـر قطعـیِ نـوع خطـا , مکـان خطا , لحظة وقوع خطا و زمان برطرف شـدن خطـا تـاکنون در تحلیل های با دیدگاه احتمالی مـورد توجـه قـرار گرفتـه انـد , لیکن مقاومت خطا در این تحلیـل هـا در نظـر گرفتـه نشـده است . یکی از نکات قابل توجه در این مقالـه در نظـر گـرفتن عامل تاثیرگذار و غیر قطعی مقاومت خطا مـی باشـد . حـذف مدلسازی مقاومت خطا سبب افزایش TRV می گـردد , لـذا بـه جوابهای محافظه کارانه ای منجر می شود که افزایش هزینه را دربر خواهد داشت . در این مقاله از شبیه سازی مونـت کـارلو
برای سنجش ماکزیمم TRV استفاده گردیده است . بهره گیری از این روش علاوه بر میسرسـاختن محاسـبه مقـدار مـاکزیممTRV مورد انتظار , امکان تعیین توزیع احتمال این ولتاژ را نیزفراهم می نم اید . شبیه سـازی بـرای دو حـالتی کـه خـازن در طرفین خط و یا در وسط خط نصـب گـردد، انجـام گردیـده است .