سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعید جعفری میانائی – دانشگاه شیراز، دانشکده کشاورزی
علیرضا کشاورزی – دانشگاه شیراز، دانشکده کشاورزی

چکیده:

در این تحقیق به بررسی احتمال انتقال رخدادهای برست، بر روی ریپل ها پرداخته شده است. آزمایشات بر روی ریپل های مصنوعی قرار داده شده در کف فلوم با سه طول موج مختلف انجام گرفت. جهت اندازه گیری سرعت از دستگاه سرعت سنج اولتراسونیک استفاده گردید و سرعت در فاصله یک سانتی متری بالای ریپل، اندازه گیری شد. با استفاده از نرم افزار برست، براساس فرایند برست، آنالیز بر روی داده ها انجام گرفت. نتایج نشان دادند بیشترین احتمال انتقال رخدادها از یک ناحیه به همان ناحیه می باشد همچنین کمترین احتمال انتقال مربوط به انتقال از ناحیه ۲ به ۴ و ۱ به ۳ و بالعکس می باشد. همچنین احتمال انتقال رخدادهای برست در قسمت شیب رو به جریان و شیب پشت به جریان به طور جداً مورد بررسی قرار گرفت و سپس با یکدیگر مقایسه گردید.