سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عبدالرحیم بزاز – استادیار و عضو هیأت علمی گروه مهندسی شیمی دانشگاه امام حسین (ع) تهران،

چکیده:

در واکنش های شیمیایی روی گروه انتهایی زنجیرهای یک نمونه پلیمری، امکان تغییر جرم مولکولی متوسط وزنی محصول بدست آمده با جرم مولکولی متوسط وزنی ماده واکنش دهنده (نمونه پلیمر) بعبارت دیگر امکان تغییر درجه بسپارش و تخریب پلیمر وجود دارد. برای اینکه احتمال تغییر جرم مولکولی بررسی شود، جرم مولکولی متوسط وزنی نمونه با جرم مولکولی متوسط وزنی محصول باید مقایسه شود. برای اینکار می‌توان از دستگاه پراش نور استفاده کرد. در این تحقیق به برسی امکان تغییر جرم مولکولی متوسط وزنی یک نمونه پلیمری پلی اکسی اتیلن در واکنش تبدیل دو گروه انتهایی هیدروکسیل به دو گوه آمین پرداخته شد و در نهایت با رسم منحنی زیم معلوم شد که جرم مولکولی متوسط وزنی در ضمن واکنش تبدیل دو گروه انتهایی هیدروکسیل (در دو مرحله با استفاده از معرف توسیل کلرید در مرحله اول و گاز آمونیاک در مرحله دوم ) به دو گروه آمین تغییر نمی کند.