سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: پنجمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حمید زراعتگر – استادیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدتقی توکلی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله توزیع موقعیت صدمه دیدگی بدون بعد و طول صدمه دیدگی بدون بعد ، بر اساس آمار جدید استخراج شده ازاسناد IMO در موردصدمه دیدگی ناشی از برخورد دو شناور به صورت تابع خطی قطعه به قطعه پیوسته و توزیع Weibull در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از روابط استخراج شده از این فرضیات با نتایج حاصل از روابط SOLAS و SLF مقایسه شده است که بیانگر خطای نسبی کمتر، نسبت به این روابط می باشد. بر اساس آمار ارائه شده دو فرض برای موقعیت و طول صدمه دیدگی بدون بعد در نظر گرفته شده که در فرض اول طول صدمه دیدگی بدون بعد و مکان صدمه دیدگی بدون بعد توسط تابع خطی دوتایی و در فرض دوم مکان صدمه دیدگی بدون بعد به طور یکنواخت در طول شناور توزیع شده است و بر اساس فرضیات درنظر گرفته شده روابطی برای تعیین احتمال آبگرفتگی هر کمپارتمنت ارائه شده است.