سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محدث قاسمی – پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی – بندر انزلی
سیدجلیل ذریه زهرا – پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی – بندر انزلی
مهدی سلطانی – بخش بهداشت و بیماریهای آبزیان – دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
مصطفی شریف روحانی – بخش بهداشت و بیماریهای آبزیان – موسسه تحقیقات شیلات ایران

چکیده:

بیماری نکروز عصبی ویروسی VNN با عامل نودا ویروس ، سیستم عصبی تعدادی از ماهیان اقتصادی جهان را مورد تهاجم قرار میدهد . علایم بالینی در این بیماری شامل شنای چرخشی ، شنای وارونه ، تیرگی یا روشن شدن رنگ پوست وخونریزی های پتشی در پوست وعلایم کالبد گشایی شامل باد کردگی کیسه شنا و پر خونی در محوطه بطنی میباشد . در این مطالعه بدنبال مشاهده علایم بالینی در ماهیان کفال طلایی صید شده از صیدگاههای بندر انزلی در بهمن و اسفند ۱۳۸۵ ، نمونه برداری از چشم و مغز ماهیان مشکوک انجام گرفت . سپس RNA ویروس با استفاده از محلول استخراج موجود در کیت تشخیصی استخراج گردید . ابتداکیفیت RNA استخراج شده با الکتروفورز بر روی ژل ۲ درصد آگارز تایید گردیدو سپس واکنش RT-PCR و NESTED PCR بر روی نمونه های RNA استخراج شده انجام شد . نتیجهPCRبر روی ژل آگارز ۲ درصد الکتروفورز شد و پس از رنگ آمیزی با اتیدیوم بروماید با کمک اشعه UVعکسبرداری گردید . بر طبق دستورالعمل ارائه شده در کیت تشخیصی مشاهده باند ۶۳۰ bp نشان دهنده عدم وجودRNA نوداویروس عامل بیماری VNNنمونه چشم و مغز بررسی شده در این ۴۶ در نمونه ها میباشد که تمامی تحقیق باند ۶۳۰ bp رانشان دادند . نتایج نشان میدهد که نمونه های بررسی شده در این تحقیق علی رغم داشتن برخی علایم بالینی ، از نظر مولکولی فاقد نوداویروس بودند