سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اتنا کبیر – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گر
علی نجفی نژاد – عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مسعود کورکی نژاد – عضو هیات علمی دانشگاه بافت

چکیده:

زمان تمرکز یکی از پار امترهای مهم درمطالعات هیدرولوژی است که نماینده واکنش زمانی یک سیستم بارش -رواناب می باشد (هانلی وهمکاران ، ۲۰۰۵ ).یکی از اقدامات آبخیزداری احداث سدهای اصلاحی می باشد که از تاثیرات احداث این سازه ها، افزایش زمان تمرکز حوزه می باشد . به منظور بررسی تاثیر احداث سازه های اصلاحی بر روی زمان تمرکز، حوزه آبخیز رودبار -قشلاق استان گلستان که اقدامات آبخیزداری در آن انجام شده بود ، مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور ابتدا در هر زیرحوزه ، پروفیل طولی آبراهه های دارای سازه رسم شد . سپس شیب و طول جدید آبراهه ها بعد از احداث سازه مورد محاسبه قرار گرفت .تغییرات ایجاد شده، در فرمول زمان تمرکز کرپیچ اعمال وزمان تمرکز قبل وبعد از احداث سازه ها محاسبه گردید . نتایج این بررسی نشان می دهد که سازه های احداث شده تاثیر چندان زیادی در افزایش زمان تمرکز حوزه نداشته ومیزان افزایش زمان تمرکز در همه موارد کمتر از %۱ بوده است.