سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش رویت هلال و تقویم

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدمحمدرضا سیدموسوی –

چکیده:

براساس فتوای مشهور فقها، شروع ماه های قمری در هر منطقه ای برپایة رؤیت هلال در همان منطقه مـی باشـد یعنـی قائل به اختلاف افق در نواحی مختلف می باشند، به همین خاطر بررسی و تحقیقی به عمل آمده که در نقاط مختلف کره زمین، با اختلاف چند روز ماه  قابلیت رؤیت پیدا می نماید . معیارهایی که در بررسی، انتخاب شده اند تا نتایج بـه دسـت آمده کاربرد بیش تری داشته باشند عبارتند از :
الف _ معیارهایی که در انتخاب مناطق در نظر گرفته شده است :
۱-مناطق مسکونی و یکی از شهرهای جهان می باشند . بنابراین دریاها و اقیانوس ها در نظر گرفته نشده اند .
۲-شهرها از نواحی مختلف دنیا در عرض ها و طول های جغرافیایی متفاوت هستند .
۳-شهرهایی که جزء کلاهک های قطبی در شمال وجنوب ( از ۶۶/۵ درجه به بالا ) هستند انتخاب نـشده انـد؛ چراکـه بسته به عرض آن منا طق بعضی از ایام سال دارای شبانه روز، همانند مناطق دیگر جهان نیستند . بنابر معیارهایی که در بالا گفته شد تحقیقی صورت پذیرفت که به خاطر خلاصه گویی در مطلب، شهرهایی که در نتیجه گیری بـیش تـر مـؤثّر واقع شده اند در جدول همراه با عرض و طول جغرافیایی در ادامه آمده است .
ب _ ضابطه ای که برای رؤیت پذیری هلال در نظر گرفته شده معیار آفریقـای جنـوبی اسـت کـه در رابطـه بـا چـشم غیرمسلّح مدل مناسبی است، البته برای مطمئن بودن از رؤیت، مقداری بالاتر از آن را ملاک عمـل قـرار داده ایـم کـهجدول و توضیحات آن در ادامه آمده است .
ج _ اطّلاعات ووضعیت هلال با استفاده از برنامة « stary night 4.0 » جمع آوری شده است . هرچند شاید نسبت بـه برنامه هایی که در این زمینه وجود دارد، وقت بیش تری بگیرد و زحمت داشته باشد، ولی حسن آن در ایـن اسـت کـه می توان به وسیلة آنوضعیت هلال در تمام نقاط دنیا و همچنین وضعیت هلال در روز را بدسـت آورد، کـه بـر همـین اساس در این تحقیققابلیت رؤیت در روز نیز مورد بررسی قرار گرفته و در نتایج بدست آمده، مد نظر قرار داده شـده است . در این بررسی بیش از ۶۰ ماه قمری از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰ میلادی مد نظر گرفته شده که نتایجی که مور د نظر بوده است همراه با اطّلاعات وضعیت هلال در آن ماه، در ادامه به طور مختصر آمده است .