سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سلیم فرزانه – اداره اصلاح و تهیه بذر چغندرقند اردبیل
سرالله گالشی – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
افشین سلطانی – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
جواد رضایی – مرکز تحقیقات پنبه کشور

چکیده:

به منظور بررسیا ختلاف ژنتیکی در بین ژنوتیپ های پنبه از نظر نسبت های ریشه به بخش هوایی دو آزمایش جداگانه به صورت فاکتوریل با دو فاکتور ژنوتیپ پنبه در ۴۰ سطح و پتانسیل امسزی در سه سطح (۱- و ۴- و ۸- بار ) در قالب بلوک های کامل تصافدی با سه تکرار اجرا شد.