سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ناهید اطیابی – دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
عاطفه عراقی –
عزت اله فتحی –
فتانه نادری نژاد –

چکیده:

اختلالات انعقادی و فیبرینولیز در حیوانات خانگی در بیماری های مختلف به ندرت بررسی شده است . این بررسی در جهت پیش بینی، تشخیص و جلوگیری ازچگونگی وقوع اختلالات فوق و عوارض در پی آن می باشد که منجر به خونریزی، ضعف و احتمالاً مرگ حیوان می شود . بر این اساس از ۲۱۵ سگ که ۱۸۵ بیمار و ۳۰ سگ سالم بودند با استفاده از ضد انعقاد سیترات سد یم خون گیری انحام شد . نمونه ها ی خون سیتراته فوراً سانتریفوژ شده و پلاسما ی فاقد پلاکت در لوله های پلاستیکی نگهدار شدند . آزمایش APTT و PT با استفاده از معرف ترمبوپلاستین پلاکتی و بافتی کیت ها ی آزما یشگاهی شرکت بیومریو Biomerieux انجام شد . آزما یش تعیین مقدارکمی فیبرینوژن پلاسما بر اساس ( روش انعقاد ی ) Clauss انجام شد . پروتین توتال نمونه ها ی پلاسما با استفاده از رفراکتومتر ، روش بیوره و کیت اندازه گیری پروتین توتال اندازه گیری شد . نتایح آزمایش با استفاده از نرم افزار ۱۲ Version و SPSSآن بررسی گردید و برا ی مقا یسه شدت فیبرینولیز و واکنش ها ی انعقادی معنی دار در بیماری ها ی مختلف، آزمون T و ضریب رگرسیون Pearson مورد استفاده قرار گرفت .
در بیماری های عفونی APTT طولانی تراز حد نرمال و از نظرآماری معنی دار بود (P<0/047) و همچنین غلظت فیبرینوژن نیز به طور معنی داری افزا یش یافته بود . (P<0/001) در موارد بعد ازجراحی زمان APTT به طور معنی دار افزایش داشت . (P<0/001) از طرفی زمان PT در بیماری های دستگاه ادراری طولانی شده و ازنظر آماری معنی دار بود (P<0/03)میزان فیبرینوژن در بیماری های دستگاه گوارش نیز افزا یش قابل توجهی داشت(P< 0/016) این بررسینشان داد که سگ ها با بیماری ها و اختلال های مختلف، تغییراتی در سیستم انعقاد خون آنها رخ می دهد . هر چند این تغییرات در حد خیلی وسیع نیستند اما می توانند پاتوژنیسیته بیماری را تشد یدکنند . بنابراین درمان به موقع بیماریها در درجه اول اهمیت قرار دارد تا از مزمن شدن بیماری جلوگیری شده و از وقوع عوارض ثانوی آن از جمله اختلالات انعقادی، فیبرینولیز و موارد DIC پیش گیری شود