سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

فریبا طیری – کارشناسارشد روانشناسی بالینی .دانشگاه علوم پزشکی کردستان
شیرزاد سیفی – پزشکعمومی ، مسئول مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری سنندج

چکیده:

پژوهش حاضر ، با هدف بررسی اختلالات جنسی در بیماران آلوده به عفونت HIV و ایدز مراجعه کننده به مرکز مشاوره بیماری های رفتاری در شهرستان سنندج صورت گرفته استHIV و ایدز مراجعه کننده به مرکز مشاوره بیماری های رفتاری در شهرستان سنندج صورت گرفته است در این بررسی توصیفی مقطعی ، اطلاعات لازم مربوط به ۶۰ نفر از بیماران دارای عفونتHIV مراجعه کننده به مرکز مشاوره بیماری های رفتاری با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه بالینی گردآوری شده و به کمک روشهای آمار توصیفی تحلیل گردیده استیافته های پژوهش نشان داد که فراوانی بیماران آلوده به عفونتHIV درگروه سنی ۳۱-۴۰ سال بوده ۶۵ ازاین بیماران مجرد ، ۴۶/۶%آنها دارای تحصیلات دبیرستانی ۷۱/۶%از نظر شغلی بیکار ۸۳/۳% ساکن شهر و ۹۵ بیماران مرد هستند استفاده از مواد و داروهای اعصاب وروان در این بیماران می تواند علت ا فزایشاختلالاتجنسی آنان در اینچند سال اخیر بوده باشد و تأثیرمتادون که در حال حاضر ۹۸/۳%از این بیماران آنرا مصرف می کنند باید در این افزایشدر نظر گرفته شود