سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مریم حیدری – کارشناسارشد ماماییو عضو هئیتعلمیدانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
عباسعلی ابراهیمیان – کارشناسارشد پرستاری و مدرسدانشگاه علوم پزشکیسمنان

چکیده:

زوجهادرطی بارداری تغییراتی را درروابط خود تجربه میکنند. اکثرآنهانزدیکی عاطفی وتعهدبیشتری نسبت به همحس میکنند، ولی عده ای هم ممکن است تضادوکشمکش بیشتری احساس کنند. زوجهاییکه دردوران پیش از حاملگی مشکلاتی را درروابطخود تجربه کرده و مسائل آنها تا پایان بارداری حل نشده است، احتمالا باتضاد بیشتری مواجه میشوند. این پژوهش باتوجه به اهمیت مسائل جنسی درزندگی زناشوئی دوران بارداری وپس اززایمان سعی درتعیین مشکلات موجوددارد. روش کار: ۱۶۲ زن مراجعه کننده به درمانگاههای شهر سمنان که حداقل یکبار زایمان داشته اند، در یک مقطع زمانی بعنوان نمونهپژوهش انتخاب شدند .سپس اختلالات جنسی مورد نظر با استفاده از پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت اختلالات جنسی بخصوص در حین بارداری از شیوع بالایی برخوردار است، اما با وجود اینکه روابط جنسی درزندگی زناشوئی از اهمیت خاصی برخوردار است، افراد به خود اجازه نمی دهند که این اختلالات را مطرح کنند تا تحت حمایت ومشاوره قرار گیرند .لذا پیشنهاد می شود که، پساز بررسیهای بیشتر در ارتباط با میزان شیوع اختلالات جنسیدر سایر جوامع ایرانی، آگاهیهای عمومی در ارتباط با اختلالات جنسی افزایش یابد و افراد به طرح این اختلالات با افراد ذیصلاح تشویق شوند تا شاهد کاهش مشکلات زناشوئی باشیم.