سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رحمان شریفی – عضو هیأت علمی و معاون پژوهشی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان سمنان

چکیده:

پدیده زمین لغزش همانند زلزله و بعنوان یکی از اشکال حوادث غیر مترقبه هر از چند گاه خسارات فراوانی را در کشور ببار می آورد و به عوامل مختلف ذاتی و خارجی چون زلزله، فعالیت گسلها، بارندگی، شیب، آب های زیرزمینی و .. بستگی دارد. به دلیل اهمیت موضوع و شناخت این پدیده، نقشه پهنه بندی خطر زمین لغزش در یک حوزه آبخیز چاشم- خــطیرکوه واقع در شمال سمنان تهیه گردید. این نقشه بر اصول تلفیق دو نقشه شیب در سه کلاس ۵-۰،۱۵-۵ و بیشتر از ۱۵ درصد و نقشه زمین شناسی (نقشه نهشته های لغزشی و غیر لغزشی) استوار است. نقشه حاصله دارای پنج پهنه پایدار، عموماً پایدار، بطور متوسط پ_ایدار، بطور متوسط ناپایدار و پهنه مستعد روانگرایی بوده که مساحت زمین لغزش هر یک از این پهنه ها در منطقه به ترتیب ۵۷،۲۶۳،۳۹۴،۶۵۲و ۹۴ هکتار می باشد. مقایسه و انطباق نقشه پهنه بندی خطر زمین لغزش با نقشه پراکنش سطحی ۴۴ مورد از زمین لغزش های منطقه نشان می دهد که نقشه حاضر با نتایج قابل قبول و ضریب اطمینان خوبی به بخش های اجرایی مربوطه قابل توصیه می باشد. برای تعیین ارتباط و تاثیر آب های زیر زمینی (مظهر چشمه های دائمی و موقتی) بعنوان یکی از فاکتورهای مؤثر در ایجاد زمین لغزش، نقشه پراکنش نقطه ای چشمه های منطقه با استفاده از عکس های هوایی ۱:۲۰۰۰۰ و ۱:۵۰۰۰۰ و نقشه های توپوگرافی ۱:۵۰۰۰۰ همراه با عملیات صحرایی تهیه شده و حدود ۵۴ مورد چشمه به ثبت رسیده است. مقایسه و انطباق نقشه پراکنش نقطه ای چشمه ها با نقشه پهنه بندی خطر زمین لغزش منطقه نشان می دهد که حدود ۸۴% از چشمه ها در پهنه های بطور متوسط ناپایدار و پهنه های خطر بالفعل وجود داشته که بیانگر دقت بالای نقشه پهنه بندی تهیه شده و میزان تاثیر و نقش چشمه ها در ناپایداری دامنه ها و زمین لغزش های منطقه بوده است