سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۴۹

نویسنده(ها):

عباس علی مددی – مدرس دانشگاه

چکیده:

وجود آسیبهای روانی و اجتماعی، بخشی از بحرانهای برجسته موجود میباشند که محققان را برمیانگیزد تا بدنبال تبیین آنها از حیث سبب شناسی، اپیدمیولوژی و … باشند. روابط خاصعدهای از دختران و پسران و عوارضناشی از آن (روان شناختی، زیست شناختی، اجتماعی و …) را میتوان نمونهای از این آسیبها دانست. اگر چه آماری دقیق مبنی بر شیوع آن در دست نیست با اینحال اثرات ناشی از آن چنان متنوع و گسترده است که مطالعه چنین موضوعی را ضروری مینماید.بنظر میرسد عوامل پسیکولوژیک، بویژه جنبههای عاطفی/هیجانی از جمله عناصر اساسی اقدام به این رفتارها که بهعنوان یک پدیدههیجانی / شناختی، حوزههای مختلفAlexithymia) باشند. در این میان آلکسیتیمیا برای توصیف اختلال در کارکردهایAlx) زندگی فرد را متأثر میسازد ممکن است در این گروه بارز باشد.شناختی عاطفی مورد استفاده قرار میگیرد. این پدیده یک سازه چند بعدی است که مؤلفههای آن عبارتند از ۱) اشکال واضح در تعاملات و بیان کلامی هیجانات، ( ۲) وجود تفکری که از ظرفیت ضعیف تصویر پردازی و ) انتزاعی برخوردار است، ( ۳) ضمن عینی بودن تفکر، آینده نگری نیز ضعف دارد، ( ۴) جدا سازی هیجانات ازدر بیماران دارای برخیAlxضمن آنکه ( ۱۹Loas & et al احساسات جسمانی با اشکال توأم میباشدParker, Taylor, Bagby; 1989) اختلالات روان شناختی وجود دارد در افراد سالم نیز گزارش شده است