سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
تعداد صفحات: ۱۸
نویسنده(ها):
مینا کیانی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
محمد حسن صالحی – استاد گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
جهانگیر محمدی – دانشیار گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

چکیده:
پرتقال یکی از محصولات مهم صادراتی کشور محسوب میشود و برای تولید پایدار این محصول، شناسایی عوامل مؤثر بر رشد آن ضروری است. پژوهش حاضر به منظور بررسی ارتباط برخی از ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک با ویژگیهای کمی، کیفی و رویشی پرتقال والنسیا انجام شد. بدین منظور، روستای رشنآباد واقع در ۲۰ کیلومتری شهرستان کازرون (استان فارس) در سال ۱۳۹۳ جهت مطالعه انتخاب گردید. بعد از مطالعات اولیه، جهت بررسی ارتباط تفاوت رشد و عملکرد پرتقال با خصوصیات مختلف خاک باغی به مساحت یک هکتار که از نظر چاه آب، مدیریت، رقم، کیفیت آب، دور آبیاری و سن درختها، یکسان بودند، انتخاب شد. سن همهی درختها حدود هشت سال و همهی درختها در سال محصول دهی قرار داشتند. از باغ مورد نظر به صورت تصادفی ۶۰ نقطه برای تعیین برخی از ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی، نمونهبرداری خاک با استفاده از مته (اگر)، از عمقهای صفر تا ۴۰ و ۴۰ تا ۸۰ سانتی- متری صورت گرفت. این نمونهبرداری در سایه انداز و با فاصله حداقل یک متر از تنهی درختان تحت آزمایش، انجام شد. برای اندازه- گیری ویژگیهای کمی، کیفی و رویشی پرتقال ۲ درختی که فاصله کمتری با نقاط نمونهبرداری خاک، داشتند انتخاب و نمونهبرداری به صورت ترکیبی انجام شد. نتایج آماری نشان داد که عملکرد پرتقال با مادهی آلی و منگنز در عمق صفر تا ۴۰ سانتیمتری از سطح خاک، دارای رابطهی معنیدار و مثبتی میباشد. همچنین نتایج همبستگی نشان داد که روابط بین ویژگی خاک و پرتقال از پیچیدگی خاصی برخوردار است و برای روشنتر شدن این روابط، بررسی تغییرات مکانی ویژگیهای خاک و میوه پیشنهاد میگردد