سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدحسین باقری پور – استادیار, دانشگاه شهید باهنر کرمان
عیسی شوش پاشا –
سیروس غلامپور –
مبین افضلی راد – دانشجوی کارشناسی ارشد, دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

روشهای ارزیابی پتانسیل روان گرایی در خاک های ماسه ای، عموماٌ بر اساس تحلیل قطعی می باشد. در تحلیل قطعی پارامترها معین، بدون پراکندگی و خطا در نظر گرفته می شوند. مضافاً اینکه در استفاده از ا ین روش ه ا، قادر به ارتباط دقیق بین احتمال وقوع روانگرایی و ضریب اطمینان نیست یم. پاسخ این مسئله می تواند بوسیله آنالیز اعتمادپذیری داده شود . در این مقاله آنالیز اعتمادپذیری بر پایه روش معروف ارزیابی پتانسیل روانگرایی سید و استفاده از نتایج آزمایش نفوذ استاندارد بیان میشود. بد ین منظور ، با استفاده از تکنیک گشتاور دوم -مرتبه اول پیشرفتهشاخص اعتمادپذیری ر ا محاسبه و ،ارتباط بین احتمال وقوع روانگرایی، شاخص اعتمادپذیری و ضریب اطمینان را استنتاج نمود. جهت تجزیه و تحلیل دادههای (AFOSM)تکمیل یافته از رگرسیو ن آماری استفاده شده است و رابطه ای بین مشخصات لرزه ای، مقاومت و احتمال وقوع روانگرایی خاک بر اساس نتا یج آنالیز ۱۸۰ رکورد در منطقه بابلسر از روش پ یشنهادی ارائه شده است . مقایسههای انجام گرفته بخوبی کارایی رابطه پیشنهادی را نشان میدهد.