سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
فهیمه اکبری – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
ابراهیم محمدیان – مربی گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
شعبان حیدری – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، گروه روانشناسی

چکیده:
پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین اضطراب امتحان با عملکرد تحصیلی دانشجویان روانشناسی انجام گرفت. به همین منظور با روش نمونه گیری تصادفی، ۶۰ نفر از دانشجویان روانشناسی دانشگاه آزاد واحد ساری در سال ۱۳۹۰ انتخاب شدند. روش پژوهش حاضر همبستگی- توصیفی- تحلیلی است. پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون تکمیل و داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار spss و با روش آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شد. نتایج به دست آمده حاکی از این است که بین اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی دانشجویان رابطه معنی داری وجود دارد.