سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین همایش ملی فرسایش و رسوب

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مجید زنجانی جم – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان
مجید صوفی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس

چکیده:

فرسایش آبکندی از فرآیندهای مهم خاک است که در اقالیم مختلف سبب تلفات قابل ملاحظه خاک و تولید مقادیر فراوان رسوب می شود. هدف از این مقاله، بررسی ارتباط بین اقلیم و منطاق آبکندی در استان زنجان می باشد. در این راستا بر اساس اطلاعات موجود، موقعیت جفرافیایی آبکندها بوسیله GPS برداشت ونقشه طبقات اقلیمی استان به روش دومارتن گسترش یافته تهیه گردید. سپس نقشه های پراکنش آبکند و اقلیم با یکدیگر تلفیق گردید. نتایج حاصل ازاین بررسی نشان میدهد در استان زنجان ۹ طبقه اقلیمی وجود دارد که ۴۸/۷ درصد ازمساحت استان در اقلیم نیمهخشک سرد واقه شده است. آبکندهای تسان در ۳ طبقه اقلیمی نیمه خشک رسرد، نیمه خشک فراسرد ونیمه خشک معتدل پراکنش دارند که بیشترین تعداد آنها با ۶۵ درصد دراقلیم نیمه خشک سرد قرارگرفته اند. علل عمده ایجاد آبکند حساسیت سازند زمین شناسی ، تخریب پوشش گیاهی و تغییر کاربری می باشد.