سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس انجمن رمز ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

علی باقرزندی – دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف
کوشیار عظیمیان – دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف
جواد مهاجری – پژوهشکده الکترونیک دانشگاه صنعتی شریف
محمود سلماسی زاده – پژوهشکده الکترونیک دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله با ارائه تعریفی مبتنی بر مقایسه برای امنیت معنایی سعی داریم چارچوب تعریفاهدافی چون امنیت معنایی، ناسازگاری و تمایز ناپذیری را یکسان کنیم. این امر یافتن روابط حاکم بین این اهداف در مقابل حملات مختلف را تسهیل می کند و تناقضات ناشی از عدم تطبیق چارچوب های موجود برای این تعاریف را از بین می برد. علاوه بر این اثبات هم ارزی دو هدف امنیت معنایی و تمایزناپذیری با استفاده از این روش بسیار ساده تر از اثبات های قبلی بوده و نیاز به تعریف اهداف واسطی چون افراز ناپذیری برای تغییر چارچوب تعریف را از بین میبرد.