سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

محبوبه فرامرزی – دانشگاه علوم پزشکی بابل
صدیقه اسماعیل زاده – دانشگاه علوم پزشکی بابل استادیار گروه زنان و زایمان – دانشکده پزشکی

چکیده:

خشونت جنسی علیه زنان پیامدهای نامطلوب بر سلامت جسمی و روانی دارد. شناسایی عوامل موثر آزار جنسی می تواند بر کاهش شیوع و عوارض آن موثر باشد. مواد و روشها : یک بررسی مقطعی در سرویسهای خدمات مادری دپارتمان زنان و مامایی دانشگاه علوم پزشکیبابل صورت گرفت. ۲۰۲۲ زن ازدواج کرده مراجعه کننده به کلینیکهای زنان و مامایی از نظر تجربه آزار جنسی ازطرف همسر در سال گذ شته زندگی خود، با انجام مصاحبه و تکمیل پرسشنامه مورد غربا لگری قرار گرفتند. زنانبر اساس تجربه مثبت و یا منفی خشونت جنسی به دو گروه قربانی و غیر قربانی خشونت جنسی تقسیم شدند.سپس ویژگیهای فردی و تاریخچه تجربه خشونت فیزیکی درکودکی را دردو گروه قربانی( ۸۵۷ نفر) و غیر قربانی خشونت جنسی ( ۱۱۶۵ نفر) مقایسه کردیم. از آنالیز لجستیک جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شد شیوع بالای تجربه خشونت جنسی در زنان شوهر دار و همچنین ارتباط آن با برخی از ویژگیها و یا تجارب کودکی زنان و یا مردان ، ضرورت آموزش برقراری روابط جنسی مطلوب قبل از ازدواج و پس از آن را برای زوجین نشان می دهد همچنین بایستی با شناسایی عوامل خطر و پیشگیری از بروز خشونت در روابط زناشویی از دور تسلسل آن برای نسل بعدی جلوگیری کرد