سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حمیدرضا دنیویان – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات پنبه کشور , گلستان, گرگان

چکیده:

از آنجاییکه حساس ترین مقطع زندگی گیاه پنبه (G. hirsutum) دوره یا د وره های هفتگی گلدهی آن می باشد شناخت خصوصیات کمی و کیفی الیاف هر غوزه به عنوان جزء مهم عملکرد طی این دوره، از جنبه به زراعی و همچنین از نظر بررسی دقیق تر معیارهای تعیین کننده عملکرد پنبه امری بسیار مهم می باشد. بدین منظور یک بررسی بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی، در مورد سه رقم پنبه ساحل، سای اکرا و No. 200 به صورتی که تیمارها، هفته های متفاوت گلدهی برای هر رقم در نظر گرفته شد، طرح ریزی و طی یک سال زراعی ( ١٣٨٣ ) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی هاشم آباد استان گلستان اجرا گردید . در این مطالعه گلهای پنبه از هفته د وم تا ششم گلدهی علامت گذاری و سپس غوزه ها ی آن برداشت گردیدند. نتایج نشان داد که در هر سه رقممورد مطالعه، وزن بذر در غوزه های حاصله از هفته پنجم با اختلاف معنی داری حد اکثر بود ولیکن در هفته های گلدهی متفاوت، عملکرد وش غوز ه ها تفاوت معنی داری با یکدیگر ند اشت. درصد الیاف تنها در مورد رقم ساحل و در هفته سوم گلدهی حداقل بود و در بقیه ارقام اختلافی بین تیمارها از این نظر مشاهده نگردید . در هر رقم، غوزه های جدا شده از هفته های گلدهی متفاوت دارای صفات نساجی الیاف شامل ظرافت، کشش، طول، و است حکام مختلفی بودند . این م طالعه اثبات نمود که به منظور افزایش عمل کرد، در نظر گرفتن اجزا عمل کرد هر غوزه به جای وزن غوزه به تنهایی، کارآمد تر می باشد، همچنین به جهت تعیین صفات کیفی الیاف، نمونه گیری از چین های اول و دوم به طور جداگانه دقیق تر است.