سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

شیما وحیدی نژاد –
حسام الدین سیفی –
نیما فرزانه –
مهرداد مهری هادی نعمتی –

چکیده:

امروزه مشخص گرد یده که وضعیت تغذ یه ای گاوها ی شیری در دوره انتقالی تاثیر عمده ای بر وضعیت سلامتی حیوان و به خصوص بیماریهای وابسته به زایمان دارد . پژوهش حاضر جهت ارزیابی ارتباط بین رخداد کتوز تحت بالینی به عنوان یک شاخص تعیین کننده وضعیت تغذ یه ای حیوان با رخداد بیماریهای تولید مثلی و وضعیت پارامترهای باروری در
گاوهای شیی طراحی گرد ید . در این بررسی در یک دوره ۹ ماهه تعداد ۶۰ گاو از زمان ۲۱ روز مانده به زا یمان تا ۴ ماه پس از زا یمان مورد بررسی دقیق قرار گرفتند . از هر گاو در طی ۳ مرحله نمونه گیری به عمل آمد . خون از ور ید دمی و با استفاده از لوله ها ی خلا در روزها ی ۲۱ قبل از زایمان و ۳ و ۲۱ پس از زا یمان گرفته شد . در نمونه ها ی اخذ گرد یده متابولیتهایی چون NEFA ، BHB ، گلوکز، PH و بیکربنات خون مورد ارز یابی قرار گرفت . هر گاو نیز به لحاظ رخداد بیماریهای تولید مثلی و پارامترها ی باروری همچون تار یخ اولین فحلی، وضعیت رحم و تخمدانها در روزهای ۲۵ و ۳۵ پس از زا یش، تعداد تلقیحات به ازای آبستنی و روزها ی باز تا ۴ ماه تحت بررسی قرار گرفتند . در این پژوهش گاوها یی باBHBمساوی و یا با لاتر از ۱/۲میلی مول در لیتر به عنوان گاو مبتلا به کتوز تحت بالینی در نظر گرفته شد . همچنینبرای ارز یابی بیماریهای تولید مثلی نیز نظر دامپزشک فارم مبنا ی کار قرار گرفت . بررسی آماری با استفاده از نرم افزار۹,۱ SAS صورت گرفت . سطح معنا دار بودن p<0/05می باشد . رخدادها با استفاده از رگرسیون منطقی بررسی
گردید . برای تعیین درجه ارتباط بین فاکتورهای خطر ساز Risk Factor و متغیرهای به دست آمده ضر یب شانس(Odd Ratio )و فاصله اطمینان (%۹۵ Confidence Interval)محاسبه گردید . نتایج این مطالعه نشان می دهدارتباط معنا دار و مشخصی بین رخداد کتوز تحت بالینی و عفونتهای رحمی وجود دارد و مشخص می کند احتمال رخداد عفونت رحمی در گاوها ی مبتلا به کتوز بالینی بیش از ۹ برابر گاوهای دیگر می باشد . در این مطالعه ارتباطی بین رخداد جفت ماندگی و وضعیت پارامترهای تولید مثلی با کتوز تحت بالینی مشاهده نگردید