سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

بتول حیدری – کارشناس ترویج کشاورزی مروست (استان یزد)
شهرام محمدی – عضو هیات علمی دانشگاه شهرکرد
محمود خدام باشی – عضو هیات علمی دانشگاه شهرکرد

چکیده:

در این مطالعه به منظور بررسی یک سری صفات فنولوژیکی و به دست آوردن ارتباط آنها با میزان بذر حاصل از خودگشنی ۱۳ رگه خالص زودرس و متوسط رس ذرت، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه بلوک در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد، در بهار ۱۳۸۳ انجام شد . نتایج تجزیه واریانس برای کلیه صفات اندازه گیری شده اختلاف معنی داری بین رگه های خالص نشان داد . اغلب صفات فنولوژیکی اندازه گیری شده مثل درجه روز رشد لازم از زمان کاشت تا زمان ظهور گل تاجی، درجه روز رشد لازم از کاشت تا زمان ظهور بلال، درجه روز رشد لازم از کاشت تا زمان ظهور تارهای ابریشمی و فاصله زمانی بین زمان گرده افشانی و ظهور تارهای ابر یشمی با میزان بذر حاصل از خودگشنی همبستگی منفی و معنی داری نشان دادند.