سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

بتول حیدری – کارشناس ترویج کشاورزی مروست (استان یزد)
شهرام محمدی – عضو هیات علمی دانشگاه شهرکرد
محمود خدام باشی – عضو هیات علمی دانشگاه شهرکرد
محمد برات شوشتری – عضو هیات علمی دانشگاه شهرکرد

چکیده:

به منظور بررسی ارتباط بین صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی، ۱۳ لاین اینبرد زود رس و متوسط رس ذرت با آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد، در بهار ۱۳۸۳ انجام شد. نتایج تجزیه واریانس تفاوت معنی داری را بین لاین های اینبرد برای کلیه صفات نشان داد. با استفاده از صفات موجود در مدل های رگرسیون مرحله ای صفات تعداد کل بذر در بلال، ارتفاع بلال از زمین و محتوای نسبی آب برگ به عنوان مهمترین صفات موثر بر روی عملکرد وارد مدل شدند و جمعاً ۷۶ درصد از تغییرات عملکرد را توجیه کردند و بقیه صفات از اهمیت کمتری برخوردار بودند.