سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عبدالرحیم فرامرزی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی تکنولوژی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
هوشنگ نصرتی – استادیار دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
علی اصغر اصغریان جدی – استاد دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

بررسی خواص مکانیکی منسوجات یکی از قدیمی ترین موضوعاتی است که همواره تعدادی از محققین سعی در انجام آن داشته اند. آنها همواره به دنبال یافتن روش هایی بوده اند تا بتوانند روابطی را برای پیش بینی خواص مکانیکی پارچه ها در طرح بافت های مختلف بیابند.در این تحقیق خواص مکانیکی پارچ ههای با طرح تافته، سرژه ۲/۲، سرژه ۳/۱ و ساتین ۷/۱ در ۵ تراکم پودی و به ازای اعمال نیرو در جهت های تار و پود اندازه گیری شده است. سپس داده های حاصل از آزمایشات اندازه گیری خواص مکانیکی نمونه پارچه هادر جهت های تار و پود در همه تراکم ها مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت است. در مرحله بعد تحلیل آماری داده های خواص مکانیکی به ازای تغییر تراکم پودی برای هر بافت و در جهات تار و پود انجام شده است.نتایج تحلیل آماری در جهت تار نشان می دهد که در همه تراکم های پودی بافت تافته بیشترین و بافت ساتین ۷/۱ کمترین استحکام کششی را دارند و استحکام کششی دو بافت سرژه بین آنها قرار دارد. همچنین مطابق تجعد نمونه ها به ترتیب بافت های تافته، سرژه ۳/۱ ، سرژه ۲/۲ و ساتین ۷/۱ ازدیاد طول بیشتری از خود نشان م یدهند. بیشترین مدول اولیه نیز مربوط به بافت ساتین می باشد.نتایج تحلیل در جهت پود نیز نشان م یدهد که مطابق تغییرات فاکتور اصطکاک، بافت تافته بیشترین و بافت ساتین ۷/۱ کمترین استحکام کششی را دارند و استحکام کششی دو بافت سرژه بین آنها قرار م یگیرد. در بیشتر تراک مها نیز بین استحکام کششی سرژه ۲/۲و سرژه ۳/۱ تفاوت معن یداری وجود ندارد. مطابق تجعد بافت ها، بافت ساتین بیشترین و بافت تافته کمترین ازدیاد طول را دارند. ازدیاد طول بافت های سرژه نیز بین این دو بافت قرار دارد. بیشترین مدول اولیه مربوط به بافت تافته و کمترین آن مربوط به بافت ساتین می باشد.