سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

غلامرضا صادقی – دانشگاه علوم پزشکی زنجان
کرامت اله ایماندل – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات- حصارک پونک
علیرضا مصداقی نیا – دانشکده بهداشت- دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:

شیوه تصفیه بیولوژیکی لجن فعال نزدیک به ۷۰% روشهای بیولوژیکی تصفیه فاضلاب خانگی را در کشور شامل می شود، از آنجا که نوع و فراوانی عوامل بیولوژیکی بیانگر چگونگی کارایی تصفیه خانه فاضلاب می باشد، لذا به منظور بهره گیری از آزمون های بیولوژیکی در شناخت عملکرد تصفیه خانه فاضلاب قیطریه تهران متعاقب انجام پیش آزمون ۴ هفته ای، هر هرهفته یکبار و بهره گیری از فرمول آماری ویژه، ۲۱ مورد نمونه لحظه ای از هر یک از بخش های سه گانه تصفیه خانه مشمتل بر ورودی، خروجی و حوض هوادهی و جمعاً ۶۳ نمونه هفته ای دو بار در دو روز متوالی به هنگام صبح برداشت و آزمونهای شاخص و کلیدی براساس روشهای استاندارد و شمارش تک یاخته با بهره گیری از لام شمارش سد و یک رافتر انجام گردید. این بررسی نشان داد که بین BOD روردی به تصفیه خانه و تعداد تاژکداران همبستگی معنی دار وجود دارد(p<0/05) و این در حالی است که آزمون آماری t استیودنت از کاهش درصد جمعیت آمیب ها و تعداد مژه داران آزاد با افزایش SS ورودی حکایت دارد. (p<0/05). به طور کلی وجود تعداد زیادی تاژکداران در سیستم، حاکی از BOD بالای پساب بوده و افزایش مژه داران چسبیده به میزان بیش از ۶۰۰۰ عدد در میلی لیتر با BOD پساب کمتر از ۱۵ میلی گرم در لیتر همسویی دارد. وجود اکسیژن محلول بالاتر از ۰/۵ میلیگرم در لیتر در تانک هوادهی می تواند موجب گسترش جمعیت مژه داران چسبیده شود در حالی که افزایش اکسیژن محلول در تانک هوادهی با کاهش تعداد تاژکداران همراه می باشد. این مطالعه رابطه معنی داری بین غلظت MLSSو MLVSS با جمیعت تک یاخته ای نشان نداد.