سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سهیلا رضایی – مربی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
کاظم ندافی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رامین نبی زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
مسعود یونسیان – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:

در سالهای اخیر تماس با ذرات هوابرد به صورتیک مشکل عمده مطرح شده است که سلامتی انسان را به مخاطره می انداز د .مطالعات اپیدمیولوژیکی نشان داده است که آئروسل های موجود در هوا می توانند به عنوان عاملی برای انتشار میکروارگانیسم ها باشند .بدون توجه به منابع داخلی کیفیت هوای داخل ساختمان به شدت تحت تأثیر کیفیت هوای آزاد است .با توجه به اینکه بخش اعظم زمان مردم در فضاهای بسته سپری می شود و مطالعات اندکی در زمینه کیفیت هوای داخل ساختمان صورت گرفته است،هدف از ان جام این مطالعه تعیین غلظت ذرات معلق در هوای داخل بیمارستان مرکز طبی کودکان تهران و هوای آزاد می باشد. نمونه های ذرات معلق (PM10,PM2 ) در هوای داخل بیمارستان و هوای آزاد مجاور آن با استفاده ازدستگاه لیزری پایش ذرات معلق مدل ۱/۱۰۸ به مدت ۴ ماه از آذر تا اسفند ۱۳۸۶ برداشت شدن د .محل نمونه برداری در هوای داخل ساختمان، اتاق بستری بیمارو در هوای آزاد، پشت بام بیمارستان بود طبق نتایج این مطالعه، غلظت ذرات PM10در اتاق بستری در ۸۰ % موارد از استاندارد WHO بیشتر بود. غلظت ذرات PM2.5 دراتاق بستری د ر ۴۲ % موارد از استاندارد EPA و در ۶۴ % موارد از استاندارد WHO بیشتر بود. برای سنجش ارتباط بین غلظت ذرات معلق و در هوای داخل بیمارستان و هوای آزاد از رگرسیون خطی استفاده شد . نتایج نشان داد که ارتباط خطی معنی داری بین غلظت ذرات معلق در هوای داخل بیمارستان و هوای آزاد وجود دارد.ارتباط غلظت آلاینده ها در هوای آزاد و هوای داخل بیمارستان نشان دهنده نفوذ این ذرات ازمحیط بیرون به داخل ساختمان است و هوای آزاد می تواند کیفیت هوای داخل ساختمان را تحت تأثیر قرار دهد.