سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

سیدمحمود زنجیرچی – دکترای مدیریت صنعتی – تولید، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه یزد
سعید سعیدا اردکانی – دکترای مدیریت بازرگانی استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه یزد
سیدحسن حاتمی نسب – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی یز

چکیده:

بقا در محیط کسب و کارهای جهانی و رقابتی نیازمند تغییر فرایندهای کسب و کار موجود در ساختار های چابک تولید و متمایل به مشتری بوده و حداکثرسازی و بهینه سازی عملکرد کسب و کار نیازی حیاتی برای حداکثر سازی سودمندی و بهره وری بیان شده است در بین بسیاری از دارایی های موسسه ، دانش به عنوان یک نیروی محرک حیاتی برای اهداف عملکردی رفتار و تصمیم گیری بهتر کسب و کار در یک شکل بهنگام را تسهیل می کند این درحالی است که مدیریت دانش یک دیدگاه سیستماتیک را برای بهره برداری کامل از دانش مبتنی بر یک سازمان مشخص می کند دانش موجود درباره تولید چابک و نیروی کار چابک به منظور توسعه مفهوم چابکی در سازمان های توسط محققان مختلف مورد بازنگری قرار گرفته است بازنگری ادبیات در هر دو حوزه مدیرتی دانش و چابکی شاخصهایی را مطرح نموده که در قالب پرسشنامه ای روایی و پایایی آن ها به تایید رسید. پس از ارزیابی این مولفه ها در صنعت نساجی یزد مورد مطالعه نتایج تحقیق حاکی از ارتباط قوی و معنی دار مدیریت دانش و چابکی بوده است برای بررسی دقییق تر تاثیر ابعاد مدیریت دانش بر چابکی سازمانی به صورت مجزا مورد بررسی قرار گرفته و از نظر میزان تاثیرگذاری اولویت بندی گردید. پژوهش حاضر برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد بوده است.