سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

دامون امیری نیا – شهرک نفت، اهواز
محمد رنجبر – دانشکده فنی و مهندسی-بخش معندسی معدن

چکیده:

بنتونیت به عنوان ماده ای بسیار سودمند،امروزه کاربردهای صنعتی گسترده ای را به خود اختصاص داده است. یکی از کاربردهای مهم آن درصنعت رنگ و رنگبری است .هدف اصلی این تحقیق،فعالسازی بنتونیت داخلی , بررسی سینتیک جذب مواد رنگی بر بنتونیت فعال شده و پیش بینی جذب به کمک شبکه های عصبی می باشد. ماده رنگی به کار رفته در این بررسی ها، متیلن بلو است که به عنوان یک رنگ کاتیونی استاندارد در بسیاری از تحقیقات استفاده می شود . خاک بنتونیت نیز مربوط به معدن راور-استان کرمان می باشد. پارامترهای مورد ارزیابی برای ان جام آزمایشات و مدلسازی شبکه، دما، زمان مخلوط سازی، غلظت متیلن بلوی موجود در مخلوط رنگ – بنتونیت و میزان بنتونیت به کار رفته در مخلوط م یباشند . آزمایشها به کمک طرح ماتریسی هشت آزمایشی هادامارد(Hadamard) انجام گرفتهاست و سپس میزان جذب اشعه ماورای بنفش محلو ل آبی متیلن بلو، به کمک دستگاه(UV-VIS Spectrophotometer) اندازه گیری و با استفاده از موازنه جرم میزان جذب محلول عمل آوریشده محاسبه شد . نتایج تحقیق حاکی از قابلیت خوب بنتونیت فعال شده برای اهداف تعیین شده می باشد.به ط وریکه ما توانستیم به بازدهی رنگبری ۹۵,۲۴ % در طی تحقیق دست یابیم . دراین مقاله سعی شده است تا با ارائه مدلی بر اساس نظریه شبکه های عصبی امکان پیش بینی بازدهی جذب با تغییر پارامترهای موثر با دقت و سرعت بیشتری میسر گردد.