سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدرضا وحیدی – سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان
رضا زینل زاده – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

چکیده:

بشر از بدو خلقت به اهمیت ا نرژی برای ادامه بقا پی برده و همواره بخش قابل توجهی از توان خود را صرف تهیه و ت أمین انرژی مورد نیاز نموده و می توان گفت منابع انرژی نقش مهمی در حیات و پیشرفت جوامع ایفا می نماید . از سوی دیگر پایان پذیر بودن منابع انرژی زا، آلودگی شدید محیط زیست ناشی از مصرف فرآورده های نفتی و هزینه بالای انرژی در چرخه تولید، بایستی در تخصیص این منابع دقت لازم را به عمل آورد .
هـدف این گزارش ب ـررسی رابطه ع ـلیت بین مت ـغیرهای مص ـرف انرژی، س ـطح عمومی قی ـمت ها و رشـد اقتصادی در برخی از کشوره ـای عض ـو اوپ ـک ( اندونـزی، ای ـران، ک ویـت ، عربس ـتان، و ونزوئلا ) در طی دوره زمانی ۱۹۶۵-۲۰۰۰ با استفاده از الگوی داده های پانل می باشد . نتایج بررسی نشان می دهد که در مجموعه کشورهای مورد بررسی رشد اقتصادی و تورم ت أثیر مثبتی بر میزان مصرف انرژی دارد . همچنین مصرف انرژی دارای ت أثیر مثبت و تور م دارای ت أثیر منفی بر رشد اقتصادی این کشورها می باشد .