سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسن احسانی – کارشناس بخش تحقیقات علوم دامی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرما
مهناز صالحی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
پیروز شاکری – عضو هیئت علمی بخش تحقیقات علوم دامی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیع

چکیده:

جهت بررسی و تعیین میزان مواد معدنی موجود در کرک و ارتباط آن با قطر کرک در بزهای رائینی تعداد ۲۰۰ راس بز نر وماده در سنین ۳-۱ سالگی در سه شهرستان بافت، سیرجان و بردسیر که ۵۰ راس آن از بزهای موجود در ایستگاه و ۱۵۰ راس آنها از گله های مردمی بودند انتخاب شده و وزن زنده و وزن بیده آنها تعیین گردید و نمونه ای از کرک آنها از ناحیه ای به وسعت ۴۰۰ سانتیمتر مربع در سمت راست بدن در محل آخرین دنده در تقاطع دو خط فرضی که از محوطه گردن به کپل و از وسطبدن در محل پشت به زیر شکم وصل می شود برداشت شده و جهت تعیین قطر، نسبت کرک به مو، طول دسته الیاف و میزان مواد معدنی شامل K, Mg, Mn, Zn, Fe, P, Ca, S, Co, Na به آزمایشگاه الیاف دامی ارسال گردید. با تعیین مقادیرعناصر فوق رابطه آنها با جنس و سن بررسی و تعیین گردید ، همچنین این مقادیر بین بزهای گله های مردمی با بزهای ایستگاه مورد مقایسه قرار گرفت.نتایج بدست آمده نشان می دهد که میانگین وزن زنده،وزن بیده، طول دسته الیاف، درصد کرک، درصد مو و قطر کرک در نمونه های مورد بررسی به ترتیب در بزهای گله های مردمی و ایستگاه بافت ۵/۱۵ ± ۲۴/۸۹ و ۴/۱۰ ± ۲۶/۳۵ کیلوگرم ، ۱۱۵/۳۶ ± ۴۴۷/۹ و ۱۴۳/۳۲ ± ۴۹۲ گرم ، ۰/۷۰ ± ۵/۴۸ و ۰/۸۱ ± ۶/۴۵ سانتیمتر ، ۹/۹۱ ± ۵۷/۲۹ و ۷/۶۷ ± ۶۰/۸۱ درصد ، ۹/۹۴ ± ۴۲/۷۷ و ۷/۶۷ ± ۳۹/۱۸ درصد و ۱/۴۰ ± ۱۸/۸۳ و ۱/۶۸ ± ۱۸/۵۰ میکرون تعیین گردید.همچنین مقادیر K, Mg, Zn, Fe, Cu, P, Ca, S, Co, Na بترتیب در کرک بزهای گله های مردمی و ایستگاه۲۳۳/۷۲ ±۵۶۷/۸۸ و ۱۹۲/۷۲ ± ۵۸۰/۰۲ ppmو ۲۸۷/۰۴± ۵۴۱/۹ و ۲۰۴/۲۸ ± ۳۸۵/۲۴ PPb و ۰/۴۸ ± ۲/۹۱ و ۰/۳۷ ± ۳/۲۰ درصد ، ۰/۱۶ ± ۰/۲۲ و ۰/۰۳ ± ۰/۲۱ درصد ، ۰/۰۱± ۰/۰۲ و ۰/۰۰۴ ± ۰/۰۲۸ درصد ، ۱/۴۱ ± ۱۱/۹۵ و ۱/۰۸ ± ۱۲/۲۲ ppm و ۲۱/۶۰ ± ۲۰۶/۵۷ و ۱۱/۷۹ ± ۲۰۶/۵۷ و ۱۱/۷۹ ± ۲۳۱/۳۴ ppb و ۳۵/۷۴ ± ۲۰۱/۷۵ و ۳۵/۵۲ ± ۲۰۴/۸۲ ppb و ۲/۷۲ ± ۱۹/۳۳ و ۲/۳۸ ± ۱۵/۳۰ ppm و ۱/۵۸ ± ۰/۲۵ و ۰/۰۱ ± ۰/۰۷ درصد و ۰/۰۱ ± ۰/۰۶ و ۰/۰۱ ± ۰/۰۶ درصد بود. بین نمونه های برداشت شده از گله های مردمی در سه شهرستان از نظر وزن بیده، درصد کرک، درصد مو، طول دسته الیاف، K, S, Co, Fe, P, Ca اختلاف معنی دار (P< 0/05) و در سایر موارد تفاوت معنی داری مشاهده نگردید. تاثیر سن بر روی درصد کرک ودرصد مو، تاثیر وزن زنده بر روی طول دسته الیاف، قطرو مقدار S و تاثیر جنس بر روی وزن زنده ، درصد کرک، درصد مو، قطر، مقدار Fe و وزن بیده مورد بررسی و اختلاف معنی داری (P< 0/05) مشاهده گردید.بین بزهادر گله های مردمی در مقایسه با بزهای ایستگاه بافت از نظر درصد کرک، درصد مو، طول دسته الیاف، میزان P,S,Co ، Fe تفاوت معنی داری (۰/۰۱>P)تفاوت معنی داری Ca, S و P به ترتیب ۰/۱۵ ، ۰/۰۴ ، ۰/۱۳ و با K, Mg, Mn, Zn, Fe, Cu, Co, Na بترتیب ۰/۰۵- ، ۰/۱۴- ، ۰/۷۳- ، ۰/۰۰۹- ، ۰/۰۳ ، ۰/۰۴- ، ۰/۳۳- و ۰/۰۴- محاسبه و تعیین گردید.