سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس سراسری توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
محمد اسکندری – کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی – بازاریابی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
مراد عبدشاهی – کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
آذر اسکندری – کارشناسی ارشد فقه و حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:
پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین میزان اعتماد اجتماعی و سرمایه اجتماعی در بین جوانان ۱۱ تا ۹۲ سال شهرستان خرم آباد انجام گرفته است، این تحقیق با روشی توصیفی-پیمایشی انجام شده که برای بررسی ارتباط بین دو متغیر از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است؛ جامعه آماری شامل کلیه جوانان ۹۲-۱۱ سال شهرستان خرم آباد که تعداد آن ها ۱۱۱۱۱۱ نفر بوده که بر اساس جدول مورگان تعداد ۳۴۸ نفر بصورت تصادفی ساده بعنوان نمونه آماری تعیین گردیدند؛ برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شده است، با استفاده از روش آلفای کرونباخ اعتبار کلی این تحقیق ۱/۷۴۱ بدست آمد که نشانگر اعتبار قابل قبول تحقیق بوده است، در مورد نتایج تحقیق می توان گفت که اعتماد اجتماعی با میانگین ۹/۴۱ در سطحی متوسط و سرمایه اجتماعی با میانگین ۳/۱۴ در سطحی بالاتر از متوسط قرار داشته اند، فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر وجود ارتباط معنادار بین میزان اعتماد اجتماعی و سرمایه اجتماعی در بین جوانان ۹۲-۱۱ سال شهرستان خرم آباد با ضریب ۱/۱۹ در سطح اطمینان ۲۲ درصد تایید گردید، همچنین تمامی فرضیات فرعی تحقیق مبنی بر ارتباط معنادار بین مولفه های اعتماد اجتماعی با سرمایه اجتماعی نیز همگی تایید گردیدند.