سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

بتول حیدری – کارشناس ترویج کشاورزی مروست (استان یزد)
شهرام محمدی – عضو هیات علمی دانشگاه شهرکرد
محمود خدام باشی – عضو هیات علمی دانشگاه شهرکرد

چکیده:

به منظور بررسی ارتباط بین نرمال بودن و تنظیم اسمزی (Osmoregulation) دانه گرده و میزان بذر حاصل از خودگشنی ۱۳ اینبردلاین زودرس و متوسط رس ذرت ، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه بلوک در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد ، در بهار ۱۳۸۳ انجام شد . نتایج تجزیه واریانس برای تنظیم اسمز ی دانه گرده و نسبت مساحت دانه گرده در غلظت ۵۰ درصد به ۳۰ درصد پلی اتیلن گلیکول اختلاف معنی داری در بین اینبردلاین ها نشان نداد . برای نرمال بودن دانه گرده اختلاف معنی داری در سطح احتمال یک درصد در بین اینبردلاین ها به دست آمد . اینبردلاین های که دارای دانه گرده نرمال بودند، عملکرد بالایی نیز تولید کردند.