سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس سراسری توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
محمد اسکندری – کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی – بازاریابی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
رحیم بازگیر – کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی – بازاریابی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
مهران علی پناهی – دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه مرکز پژوهش آزاد واحد خوراسگان

چکیده:
پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین هوش معنوی و مدیریت جهادی در بین مدیران سازمان های دولتی شهرستان خرم آباد انجام گرفته است روش تحقیق توصیفی- پیمایشی می باشد که برای بررسی ارتباط بین دو متغیر از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. جامعه اماری شامل کلیه مدیران سازمان های دولتی شهرستان خرم آباد که تعداد آنها 2056 نفر بوده که بر اساس جدول مورگان تعداد 325 نفر بصورت تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری تعیین گردیدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شده است با استفاده از روش آلفای کرونباخ اعتبار کلی این تحقیق 0/770 بدست آمد که نشانگر اعتبار قابل قبول تحقیق بوده است در پایان معلوم گردید که هوش معنوی با میانگین 3/22 و مدیریت جهادی با میانگین 3/40 در سطحی بالاتر از متوسط قرار داشته و فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر ارتباط معنادار بین هوش معنوی و مدیریت جهادی در بن مدیران سازمان های دولتی شهرستان خرم آباد با ضریب 0/45 در سطح اطمینان 99 درصد تایید گردید همچنین تمامی فرضیات فرعی تحقیق مبنی بر ارتباط معنادار بین مولفه های هوش معنوی با مدیریت جهادی نیز همگی تایید گردیدند.