سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی رحیمی – شرکت توزیع نیروی برق جنوبغرب تهران

چکیده:

پژوهش حاضر به منظور بررسی ارتباط بین ویژگی های شغل (بر مبنای مدل هاکمن – اولدهام) با رضایت شغلی کارکنان در شرکت توزیع نیروی برق جنوبغرب تهران انجام گرفته است.
هدف پژوهش بررسی ارتباط بین انگیزش بالقوه شغل با رضایت شغلی کارکنان می باشد که اهداف ویژه ای را به دنبال دارد. از سئوالات عمده این تحقیق این است که ایا از دیدگاه کارکنان بین انگیزش بالقوه شغل با رضایت شغلی کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد؟ به منظور بررسی و پاسخگویی به سئوال فوق یک فرضیه اصلی و پنج فرضیه فرعی تدوین و موردآزمایش قرار گرفته است.
مدل تحقیق که بر گرفته از مدل هاکمن – اولدهام می باشد مشخص می کند که چگونه می توان شغل ها را طراحی مجدد کرد تا کارکنان خود و شغل را مهم بدانند و به عبارتی احساس اهمیت کنند. این مدل چارچوبی برای درک تطبیق شغل با مشاغل از طریق تعامل ابعاد اصلی شغل با حالات روانی حیاتی فرد ارائه می کند.
روش تحقیق در این پژوهش همبستگی می باشد. جامعه اماری مورد مطالعه از تعداد ۳۸۵ نفر کارکنان شرکت توزیع نیروی برق جنوبغرب تهران که دارای مدرک تحصیلی دیپلم به بالا می باشند که به شیوهتصادفی تعداد ۱۲۰ نفر (۳۱ درصد) به عنوان نمونه انتخاب گردیده اند. ابزار اندازه گیری در این پژوهش پرسشنامه بسته پنج درجه ای بوده است. متغیرهای مورد مطالعه در این پژوهشویژگی های شغل به عنوان متغیر مستقل و رضایت شغلی به عنوان متغیر واسته می باشد.
روش های آماری مورد استفاده در پژوهش فراوانی و در صد آن ازمون خی دو، ضریب همبستگی پیرسون که نتایج زیر را در پی داشته است:
۱- ضریب همبستگی محاسبه شده (r=0/54) از فرضیه اصلی نشان دهنده آن است که از دیدگاه کارکنان بین انگیزش بالقوه شغل با رضایت شغلی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.
۲- ضریب همبستگی محاسبه شده (r=0/37) در فرضیه اول موید آن است که از دیدگاه کارکنان بین تنوع دانش و مهارت در شغل با رضایت رابطه مستقیم و معنا داری وجود دارد.
۳- ضریب همبستگی محاسبه شده (r=0/25) نشان دهنده آن است که از دیدگاه کارکنان بین هویت شغل با رضایت شغلی رابطه مستقیم و معنا داری وجود دارد.
۴- ضریب همبستگی محاسبه شده (r=0/23) نشان دهنده آن است که از دیدگاه کارکنان بین اهمیت شغل با رضایت شغلی رابطه مستقیم و معنا داری وجود دارد.
۵- ضریب همبستگی محاسبه شده (r=0/32) نشان دهنده آن است که از دیدگاه کارکنان بین استقلال شغل با رضایت شغلی رابطه معنا داری وجود دارد.
۶- ضریب همبستگی محاسبه شده (r=0/23) نشان دهنده آن است که از دیدگاه کارکنان بین بازخورد در شغل با رضایت شغلی رابطه مستقیم و معنا داری وجود دارد.