سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
اکرم مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم محیط زیست، پردیس علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
نرگس ظهرابی – استادیارگروه علوم و مهندسی آب، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلای، اهواز، ایران
مریم محمدی روزبهانی – استادیارگروه علوم و مهندسی آب، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلای، اهواز، ایران
سیدمحسن حسین زاده – کارمند سازمان آب و برق استان خوزستان

چکیده:
رودخانه ها به عنوان مهمترین منابع تأمین کننده آب شرب و مصرفی شهرها و روستاهای کشور نقش مهمی در تأمینسلامت انسان و محیط زیست دارند، اما متأسفانه طی سال های اخیر به همراه رشد فزاینده ساخت وسازهای غیراصولی وتوسعه شهرنشینی، شاهد تخلیه فاضلاب ها و پسماندهای خانگی، صنعتی، کشاورزی و بیمارستانی در رودخانه ها هستیم کهاین امر موجب تیرگی رودخانه ها و غلظت بالای آلاینده ها در حیاتی ترین مایع زندگی شده است. با توجه به اهمیت کارونبزرگ مطالعات فراوانی به ویژه در سال های اخیر بر این رودخانه صورت پذیرفته است که همه دال بر آلودگی این رودخانه وافزایش بحران در آن می باشد. این تحقیق با هدف بررسی ارتباط بین پارامترهای کیفی آب شامل کلسیم، کلر، دما، هدایتالکتریکی، سدیم، نسبت جذب سدیم، اسیدیته، منیزیم، (TDS, SO(4), pH, HCO(3 ، پتاسیم، مجموع آنیون و مجموع کاتیونو آبدهی رودخانه کارون بزرگ با استفاده از تحلیل رگرسیونی خطی در دوره های گذشته انجام گرفت. بدین منظور در بالادست رودخانه کارون سه ایستگاه که دارای بیشترین طول دوره آماری (۱۳۹۱-۱۳۶۱) بودند انتخاب شدند. آمار و اطلاعات مربوط به این ایستگاه ها با استفاده از آمار موجود در اداره حفاظت محیط زیست خوزستان و سازمان آب و برق خوزستانبرداشت شد که نتایج آن نشان داد ارتباط بین تمام پارامترهای کیفی و آبدهی به جز pH منفی می باشد بدین معنی که باکاهش آبدهی مقدار غلظت پارامتر های کیفی افزایش می یابد.