سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین بهرامی – کارشناس ارشد اداره کل منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری – مدیریت آبخ
سیدحسین امامی – کارشناس خاکشناسی اداره کل منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری – مدیری

چکیده:

خاکهای آبرفتی ودرشت دانه وواریزه ای که ابتدا ومیان بند مخروط های افکنه وفواصل بین آنها را تشکیل داده اند گنجایشی بسیار را برای نگهداری آب، در دسترس می گذارند . ساما نه های پخش سیلاب با هدف مهاروبهره برداری ازسیلاب رودخانه ها ی فصلی وخشکه رودها، احیاء و توسعه منابع طبیعی تجدید شونده و تغذیه آبخوانها،مطالعه ، طراحی واجرا گردیده اند . پخش سیلاب سینی برجویی بر روی مخروط افکنه ای بزرگ در بالا دست دشت آلونی در استان چهارمحال وبختیاری درعرصه ای به مساحت ۲۵ هکتار اجرا شده است . سازه پخش سیلاب با انجام ۵۷۵۸۰ متر مکعب عملیات خاکی و ۲۰۰۰ متر مکعب عمیلات سنگی سیمانی درمهر ماه سال ۱۳۸۱ به بهره بردار ی رسید . مساحت حوزه آبخیز بالادست بالغ بر ۸۵۷ هکتاراست وبارندگی حوزه معادل ۷۱۰ میلی متر است . در این تحقیق میزان دبی وحجم سیلاب ورودی ،میزان دبی وحجم سیلاب خروجی ونفوذ پذیری عرصه اندازه گیری شد . بررسی ها نشان داد که در طول ۵ فصل بارندگی مجموعا " حجم سیلاب ور ودی به عرصه پخش سیلاب معادل ۱۵۷۰۰۰۰۰ متر مکعب وحجم آب نفوذ داده شده برابر با ۱۵۴۰۰۰۰۰ متر مکعب می باشد ونفوذ پذیری عرصه برابر با ۹,۵۶ سانتیمتر بر ثانیه محاسبه گردید . مقایسه رقوم ارتفاعی ثبت شده عرصه پخش سیلاب قبل از بهره برداری وبعد از ۴ دوره آبگیری نشان داد که حدود ۱۰۰۰۰ تن رسوب در سیستم ته نشین شده است . نتایج بررسی ها نشان داد که سازه احداث شده در مقایسه باسایرسازه های پخش سیلاب احداث شده در سایر نقاط کشور در سطحی کوچک وبا حجم عملیاتی کم احداث شده اما مکانیابی صحیح وقرار داشتن بر روی مخروط افکنه ای ب ا بافت شنی، وجود ۴۰ درصد سنگریزه سطحی ،وجود رسوبات درشت دانه با عمق بیش از پنج متر ،قرار گرفتن در کنار آبراهه ای با شیب تند وزمان تمرکز کم ۱,۵) ساعت ) و بارند گی سالیانه ۷۱۰ میلی متر باعث آورد مطلوبی از سیلاب در فصل بارندگی شده و کارایی بالا ومطلوب سازه را موجب شده است وتاثیر بسزایی بر
چاههای آب کشاورزی منطقه داشته که این تاثیر بر چاههای نزدیکتر کاملا " محسوس بوده است