سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
فاطمه ایاسه – دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم باغبانی، بخش علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
مرتضی خوشخوی – استاد علوم باغبانی، بخش علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:
از آنجائی که رشد گیاه به میزان زیادی تحت تاثیر ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی بستر کشت قرار میگیرد، بنابراین مدیریت مناسب بستر کشت گیاهان، باعث تولید گیاهانی با کیفیت مناسب میگردد. این پژوهش با هدف بررسی مدلسازی شاخص کیفیت در ورد براساس سایر صفات مورفولوژیک، شیمیایی و بستر فیزیکی همچنین بررسی ارتباط شاخص کیفیت با سایر صفات اندازه گیری شده در سه بستر کشت بدون خاک (تفاله ریشه شیرین بیان، کوکوپیت و پرلایت) انجام گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده بستر کوکوپیت ۱۰۰ % باعث بیشترین افزایش معنیدار در میانگین شاخص کیفیت و بستر پرلایت ۷۵ % + تفاله ریشه شیرین بیان ۲۵ % کمترین میانگین شاخص کیفیت را نشان دادند. مدلسازی تغییرات شاخص کیفیت برای ۷ ترکیب مختلف بستر کاشت شامل (پرلایت، کوکوپیت، شیرین بیان، پرلایت+کوکوپیت، پرلایت+شیرین بیان، شیرین بیان+کوکوپیت و شیرین بیان+کوکوپیت+پرلایت) به صورت جداگانه انجام شد. نتایج ضرایب همبستگی در بسترهای مختلف کشت مشخصکرد که شاخص کیفیت بزرگترین همبستگی را با تعداد شاخه گل و تعداد گلبرگ داشت که نشان دهنده تاثیر گذار بودن این صفات در افزایش شاخص کیفیت میباشد. همچنین همبستگی معنیداری از لحظ آماری بین این شاخص با شاخصهای فیزیکی خاک مشاهده نگردید. بنابراین تعداد شاخه گل در بسترهای مختلف به عنوان یکی از پارامترهای مهم در افزایش و بهبود کیفیت ورد می باشد .