سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسین سلیمان زاده – کارشناسی ارشد رشته زراعت
ناصر لطیفی – استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
افشین سلطانی – دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

به منظور بررسی روابط بین صفات فنولو ژیک و مورفولو ژیک گیاه کانولا با یکدیگر و با عملکرد دانه ، آزمایشی در سال ١٣٨١ ، در مزرعه تحقیقاتی دانشکده علوم زراعی دانشگاه گرگان اجرا گرد ید. آزمایش با استفاده از ٩ رقم کانولا (از کشورهای آلمان ، فرانسه و کاناد ا) در قال ب طرح بلوک های کامل تصادفی اجرا گرد ید نتا یج نشان داد که بخشی از اختلاف عملکرد ارقام ناشی از اختلاف الگوی نمو فنولو ژی آن ها بود و ارقامی که مراحل گلدهی ، نمو غلاف و رسیدگی فیزیولوژیک زودرس تری داشتند عملکرد بالاتری نیز تولید کردند. صفاتی از قبیل طول گل آذین ساقه اصلی ، تعداد شاخه فرعی ، تعداد غلاف در ساقه اصلی ، تعداد غلاف در بوته ، تعداد دانه در غلاف ، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت، بیشترین ارتباط را با عملکرد دانه نشان دادند.