سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا رسولی فرح – کارشناس آزمایشگاه ژئوتکنیک گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا
مجتبی حیدری – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینای همدان

چکیده:

در این تحقیق با استفاده از سختی چکش اشمیت آزمایشهای صحرائی و آزمایشگاهی بر روی ۲۹ نمونه از سنگهای کربناته معادن استان همدان انجام شده است . نتایج مطالعات نشان می دهد که بین عدد چکش اشمیت و مقاومت فشاری تک محوری این سنگها در رطوبت طبیعی می توان ارتباط مناسبی برقرار نمود . با حذف سنگهای آهکی با دانسیته پائینتر از ۲/۵۵ و بالاتر از ۲/۸ گرم بر سانتیمتر مکعب ب ین سختی اشمیت با مقاومت فشاری تک محوری رابطه y = 123.78Ln(x) – ۳۶۲ با هم پوشانی ۰/۷۹ برقرار می باشد