سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مواد روان گردان

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مرتضی قاسمی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
حمید آزادگان قمی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
شیما چهرئی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
شهبازی – اداره زندانهای استان مرکزی

چکیده:

معضل داروهای روان گردان طی سالهای گذشته زیانهای زیادی را به پیکره سلامتی جامعه تحمیل نموده است. افزایش ۴۰ درصدی موارد مرک ناشی از مصرف اکستازی و افزایش ۹ برابری شمار مسمومیت با اکستازی نمونه ای از آن است. لذا نگاهی به ریشه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی مصرف کنندگان این مواد، می تواند راهکاری برای آسیب شناسی این مواد باشد. لذا محقق بر آن شد تا به بررسی ارتباط بین برخی از این عوامل بپردازد. پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی و مقطعی است. جامعه آماری زندانیان زن و مرد شهرستان اراک می باشد. نمونه گیری به صورت تصادفی غیر سیستماتیک صورت گرفت. ابزار گرد آوری داده ها از طریق پرسش بود. روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات کارشناسان صاحب نظر مورد تایید قرار گرفت. پایایی نیز با استفاده آزمون کرونباخ با ضریب آلفای ۷۸% مورد تایید قرار گردید.در تحلیل عوامل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی موثر در مصرف مواد روان گردان، به ترتیب نقش و تاثیر داشتن والدین مذهبی و فاصله اعتقادی و روحی با میانگین ۸٫۷ ± ۷۷، کمبود محبت در خانواده ها با میانگین ۷۵، بیکاری با میانگین ۷۲ بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داد. بین عوامل فرهنگی موثر در مصرف مواد مخدر و عوامل اجتماعی ارتباط معنی داری وجود دارد. (valu P=0.05 و R=0.386) . درزمینه ارتباط بین عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر در مصرف مواد روان گردان همبستگی معادل ۰٫۵۲۸ R=با ۰٫۰۱ =( valu) P به دست آمد در زمینه ارتباط بین عوامل فرهنگی و اقتصادی، ارتباط بین این عوامل و مصرف مواد روان گردان وجود دارد، اما این ارتباط نسبت به دو ارتباط قبلی ضعیف تر می باشد (۰٫۰۵ =P valu و ۰٫۲۳۱=R) .عوامل فرهنگی به عنوان مهمترین رکن توسعه نقش مهمی را به خود اختصاص می دهد که در بین این عوامل مذهب در پیشبرد و تسکین اختلالات روانی جایگاه مهمی را به خود اختصاص داده است.