سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسین عبدالخالق زاده –

چکیده:

شاخص های بهره وری و بهبود آنها مستلزم بررسی ارتباطشان با بسیاری از عوامل ملموس و یا نامشهود می باشد که شناسائی آنها محتاج در پیش گ رفتن روشی نظام مند و منطب ق با وضعیت هر سازمانی بمعنای عام آن خواهد بود . در این تحقیق تلاش شده تا با استفاده از فنون آماری، ارتباط شاخص های بهره وری ( اجرایی ) با عوامل عملیاتی ( شاخص های ارزشیابی ) در بخش
توزیع نیروی برق کشور مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد، تا در این بخش مهم از صنعت برق ک ه بدلا یل متعدد به مقوله تفکرات سیستمی و نظام مند بیش از سایر بخش ها نیاز دارد قدمی برداشته شود . فصل اول این پژوهش شامل بررسی اهمیت موضوع و صورت مسأله تحقیق، تعریف لغات و اصطلاحات بکار برده شده می باشد .
در فصل دوم به ساختار سا زمانی و وظایف اصلی توزیع برق پر داخته و با توجه به حجم عظیم تأسیسات و ارزش افزوده صنعت برق در توسعه و پیشرفت کشور، نقش مهم توزیع در این بخش از صنعت بعنوان وصول کننده درآمد و صف مقدم تماس با مشتریان مورد بررسی قرار گرفته است . ضم ناً موقعیت نیروی انسانی از جنبه های مختلف به لحاظ بیان ضرورت اینگونه تفکرات تجزیه وتحلیل شده است . فصل سوم به تعاریف مختلف بهره وری، روش های اندازه گیری و مدیریت بهره وری اختصاص یافته و عوامل مؤثر بر افزایش بهره وری اعم از داخل سازمان و بیرون از سازمان و نیز عوامل مرتبط با بهره وری د ر بخش توزیع نیروی برق شنا سایی و معرفی شده است . فصل چهارم به ارزیابی ارزشیابی ها، مقایسه فاکتورهای ( عوامل ) عملیاتی با شاخص های اجرایی و تجزیه و تحلیل اطلاعات اختصاص دارد . با استفاده از تحلیل رگرسیون عوامل ارزشیابی و بهره وری و ارتباط آنها در زمینه های مخت لف مورد بررسی قرار گرفته و نتای جی از قبیل روند روبه رشد ارزشیابی ها در طول سالهای ٧٣ تا ٧٧، ارتباط خوب امتیازات کل ارزشیابی در سالهای مختلف با امتیاز بهره وری مدیریتی، ارتباط منطقی بین نمرات کل ارزشیابی با عوامل جزء آن، معنی دار بودن مدل بهره وری ، کل با عوامل جزء آن در تجزیه وتحلیل اعداد و ارقام جداول SPSS و … حاصل شده است .فصل پنجم به جمع بندی این نتایج اختصاص یافته و براساس آنها پیشنهاداتی برای مطالعات بعدی ارائه گردیده است .