سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زهره اعلمی نیا – گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران
سیدمحمدحسین رضوی – گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

مجموعه دگرگونی کوههای معجونی در پهنه بینالود، در زون البرز شرقی قرار دارد . در این منطقه سنگهای دگرگونی از نوع استرولیت – شیست، استرولیت گارنت شیست، گارنت شیست، کلریتوئیدشیست، میکاشیست، مرمر، کوارتزیت و نیز تودههای نفوذی گرانیتوئید برونزد دارند . با توجه به ارتباط بین ساختارها و ارتباط پورفیروبلاستها با زمینه ( ریزساختارها ) ، در این منطقه دو مرحله دگرشکلی تشخیص داده شده است که هر فاز دگرشکلی با یک فاز دگرگونی همراه بوده است . فاز دگرگونی سومی نیز که به صورت پسرونده میباشد در منطقه تشخیص داده شده است . همزمان با اولین دگرشکلی ) ) Dn اولین دگرگونی ) ) Mn در منطقه اتفاق افتاده است . شواهد مربوط به دگرشکلیDnبهصورت برگوارگی Sn و شواهد مربوط به دگرگونی Mn بهصورت تبلور کانیهای کلریت، موسکویت، کوارتز، بیوتیت، کلریتوئیدو استرولیت میباشد . غالبترین فاز دگرشکلی منطقه، دگرشکلی Dn+1 میباشد و دلیل این مدعی وجود برگوارگی غالب Sn+1 میباشد که خود از چین خوردن برگوارگی Sn ناشی شده است . دگرگونی Mn+1 بهصورت پیشرونده همزمان با فاز دوم دگرشکلی صورت گرفته است و باعث تبلور کانیهای استرولیت، گارنت، کوارتز، بیوتیت و وسکویت و کلریتوئید شده است .