سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

دکتر علیرضا شیروانی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهقانان
محمد مهری کارنامی – کارشناس ارشد مدیریت دولتی

چکیده:

مسئولیت اجتماعی از جمله مفاهیمی است که همواره مورد توجه دولت ها و زیرمجموعه های آن در کشورهای مختلف قرار داشته اگر چه بعضی از کشورها ممکن است به مسئله مسئولیت اجتماعی به صورت مستقیم نپرداخته باشند، اما در اصلاحات بخش دولتی به آن توجه شده است. زیرا امروزه سازمان ها علاوه بر وظایف مدیران محسوب می شود و مدیریت موثر در عصر ما، مدیریتی است که از محدوده اندیشه سازمان، خود را رها ساخته و به جامعه و محیط های وسیع تری بیاندیشد. زیرا نه سازمان می تواند خود را از جامعه جدا کند و نه جامعه می تواند بدون سازمان زندگی نماید. هدف این مقاله در راستای شناخت مسائل موجود، بررسی تهدیدات و آسیب های فراسازمانی جهت مهیا نمودن زمینه خدمتگزاری بیشتر بوده و در پی مطالعه دقیق استراتژیهای انجام مسئولیت اجتماعی که می توانند هزینه کمتری به جامعه تحمل کند و زمینه شناخت وظایف جدید سازمان در تغییرات هزاره سوم باشد. روش تحقیق در این مقاله توصیفی میدانی از شاخه پیمایشی است جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران عالی ومیانی سازمانهای بخش دولتی شهر اصفهان می باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات از طریق دو نوع پرسشنامه می باشد. پرسشنامه اول به سنجش استراتژی های انجام مسئولیت اجتماعی از دیدگاه مدیران پرداخته و در پرسشنامه دوم به نظرات کارکنان در مورد رابطه استراتژی های مسئولیت اجتماعی با نوع ساختار سازمانی پرداخته شده است.