سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: همایش ملی ارگونومی در صنعت و تولید

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدحسن حیدری – عضوهیئت علمی گروه بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی
علی اصغر فرشاد –
شیرازه ارقامی –

چکیده:

فعالیت های ایمنی برکاهش ریسک محیط کار تمرکز دارند وتعداد خیلی کمی از فعالیت ها بر افزایش رفتارهای ایمن تمرکز کرده اند . این درحالی است که شواهد بیان می کنند اعمال ناایمن پیش از وقوع هراتفاق جدی به میزان ١٠٠ تا ١٠٠٠ بار روی می دهند . دراین راستا فور ٢ و ویلیامسون ٣ اظهار می کنند، یکی از اجزای ضروری جهت تلاش برای تهیه برنامه های افزایش رفتارهای ایمن، داشتن آگاهی در مورد جو ایمنی محیط کار است . بسیاری از محققان معتقدند، جوایمنی بر رفتارها تاثیر می گذارد وپیش بینی کننده ضروری رفتار ا ست . به این ترتیب
ضرورت بررسی بیشتر رفتارهای ایمن و ناایمن وجوایمنی و همچنین بررسی ارتباط میان آنها مشخص می گردد .
این مطالعه بر روی ١٧٨ نفر از کارکنان خط تولید در صنعت سنگین فلزی صورت گرفته است . برای تعیین قابلیت اعتماد پرسشنامه سازگاری داخلی مورد بررسی قرارگرفت .. برای تعیین ساختار جو ایمنی از روش آنالیز فاکتور استفاده شد . آنالیز منجر به یک پاسخ چهارعاملی شد که %٦٠/٣٠ از واریانس کل را توصیف می کرد . همبستگی آشکار میان عامل های تشکیل
دهنده جو ایمنی ورفتارهای ایمن مشاهده شد . عامل های تشکیل دهنده جو ایمنی همبستگ ی آشکار با متغییرهای فردی نداشتند . درعوض , همبستگی آشکار میان رفتارهای ایمنی و دو متغییر
فردی یعنی سن و سابقه کار مشاهده شد . همبستگی آشکار میان رفتارهای ایمن و میزان تحصیلات مشاهده نشد