سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدمهدی سلطان دلال – دانشیار گروه پاتوبیولوژی- دانشکده بهداشت – دانشگاه علوم پزشکی تهران
کیوان خلیلی –

چکیده:

یرسینیا آنتروکلی تیکا باسیل گرم منفی است که حیوانات وحشی و اهلی بعنوان مخزن(Reservoir) و آب بعنوان ناقل(Vector) آن شناخته شده است. محققین زیادی معتقدند که آب با توجه به مصرف مستقیم و غیر مستقیم آن توسط انسان، نقش پر اهمیتی را در بیماریهای منطقه بوسیله آب(Water Borne Disease) ایفاد می کنند.در آزمایشات کنترل کیفی آب علاوه بر کنترل پارامترهای فیزیکوشیمیایی، آب را از نظر آلودگی میکربی با توجه به شاخص های مطرح (کلیفرم ها، اشریشیاکلی….) مورد بررسی قرار می دهند. نتایجی را که متعاقبا ارائه می شود، با اهداف میزان جداسازی یرسینیا آنتروکلی تیکا از آب رودخانه جاجرود و تاثیر پارامتری های فیزیکوشیمیایی و میکربی در روند جداسازی آن مورد بررسی قرار گرفته است. در بررسی حاضر از ۱۱۰ نمونه آب رودخانه ۱۲ سوش یرسینیا آنتروکلی تیکا جدا گردید از میان پارامتری های PH، دمای آب، سختی آب، کدورت، آمونیاک، نیترات، نیترت، سولفات، کلر، فسفات، کلسیم، منیزیم، مواد معلق، شمارش کلی میکربی،شمارش احتمالی کلیفرم ها، اشریشیا کلی، استرپتوکوک فکالیس، تنها نیتریت رابطه مستقیم و دمای آب رابطه معکوس با جداسازی یرسینیا آنتروکلی تیکا نشان دادند. نتایج ما نشان میدهد که عدم ارتباط میان یرسینیا و سایر شاخص های میکربی آب، نیاز به توجه بیشتر در پاکسازی آب بویژه آب آشامیدنی دارد.