سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

اکرم خمسه – عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س)،
هاجر یادگاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه الزهرا(س)
فاطمه حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی دانشگاه الزهرا(س)

چکیده:

رفتار جنسی جنبه ی مهمی از کیفیت زندگی زناشویی است. منظور از رفتار جنسی ترکیبی ازمفاهیم و رفتارها از جمله نگرشها، تجربه ها، فعالیت ها و احساسات و اندیشه های همراه با آن است(دنرشتاین، ۲۰۰۱،۱۹۹۵ ). اندازه گیری رفتار جنسی در راستای خطوط مشخصی شکلگرفته است. رشد و گسترشدرمان های مربوط به اختلال های کارکرد جنسی موجب گسترش ابزارهای اندازه گیری کارکرد جنسی شده است. امروزه کارکرد جنسی را با استفاده از.( پرسشنامه ها می توان ارزیابی کرد(دنرشتاین، دادلی، ۲۰۰۱ تمامی فرهنگ ها در سراسر جهان رفتار جنسی را به نوعی کنترل می کنند. از آنجایی که مردانقدرت اجتماعی و سیاسی بیشتری دارند، این کنترل معمولاً به نفع مردان است. در مورد زنان ساختارهای فرهنگی مربوط به رفتار جنسی به تنشبیشتر بین لذت و کلیشه های فرهنگی می_.( انجامد(کرافورد و آنگر، ۲۰۰۴ تفاوت دو جنس در رفتار جنسی تا حد زیادی از راه نقشهای جنسیتی و متغیرهای فرهنگی که بر آن تأثیر می گذارد تعیین می شود. طرحواره های فرهنگی در رابطه با نقشهای جنسیتیخصوصاًٌ در دختران از سنین پایین شکل می گیرد. زنان به طور نافعال برای سرنوشت جنسیتی خود برنامه ریزی می شوند. طرحواره های نقش جنسیتی مجموعه ای از تداعی هایمرتبط با جنسیت هستند که زمینه ی اصلی پردازش اطلاعات را بر اساس جنسیت بازنمایی می_ .( کنند(سندرا بم، ۱۹۸۳ در این پژوهشرفتار جنسی و طرحواره های نقش جنسیتی و ارتباط آنها بر روی ۶۰ دانشجویمتأهل مورد بررسی قرار گرفته است. اهداف مطالعه عبارتند از مقایسه ی چگونگی تأثیر طرحواره های نقش جنسیتی حاصل از کلیشه های فرهنگی بر روی رفتار جنسی زنان و مردان دانشجو. از آنجایی که نارضایتی زوج ها از ازدواج و شریک جنسی و رفتار جنسی همسر و اصولاً نگرش آنها نسبت به رفتار جنسی در زنان و مقایسه ی آن با مردان به دلیل کلیشه های فرهنگی کمتر مورد بررسی قرار گرفته است، هدف دیگر این پژوهش شناخت دقیق تر طرحواره های جنسیتی است که می تواند بر رفتار جنسی زوج ها اثر بگذارد