سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه فکری

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

عباس صمدی – عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
شبیر مطیعی – کارشناس ارشد حسابداری

چکیده:

مقاله حاضر معرفی سرمایه فکری، دیدگاه ها ، رویکردها و شاخص های اندازه گیری آن و یافتن ارتباط ان با شاخص های عملکردی (سود قبل از کسر مالیات، جریان های نقدی عملیاتی و ارزش افزوده) می باشد.این تحقیق با معرفی سرمایه فکری به عنوان یکی از بنیان های اقتصاد دانش محور به تعریف طبقه بندی (بونیتس، روس، استیوارت، بروکینگو . . . ) و شاخص اصلی(نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری، روش Qتوبین ، ارزش نامشهود محاسبه شده، حسابداری منابع انسانی، مدل دارایی های نامشهود و . . .) پرداخته و اعتقاد دارد روش حسابداری سنتی توان محاسبه دارایی های نامشهود را ندارند ولذا باید در سیستم آنها بازبینی صورت گیرد. سوال اساسی آن این است که آیا سرمایه فکری با شاخص های عملکردی رابطه دارند؟جامعه آماری تحقیق، کلیه شرکات های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در فاصله سال های ۱۳۸۳ – ۱۳۸۷ می باشد که دارای شرایط تعیین شده برای جامعه اماری بوده اند. سپس تعداد ۷۳ شرکت از میان جامعه آماری انتخاب شده و مورد مطالعه قرار گرفتند. به منظور آزمون فرضیه ها از رگرسیون خطی، آزمون پیرسون استفاده شده است.بر اساس نتایج آزمون های آماریف در سطح اطمینان ۹۵ درصد میان سرمایه فکری با سود قبل از کسر مالیات، جریان های نقدی عملیاتی و ارزش افزوده شرکت های مورد مطالعه رابطه معنادار وجود دارد. از سوی دیگر از میان متغیرهای وابسته تحقیق، سود قبل از کسر مالیات دارای ضریب همبستگی بیشتری با سرمایه فکری می باشد.